Stawiamy na specjalizację, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować Klientom najwyższą jakość usług.
Nasza praktyka koncentruje się w sześciu głównych obszarach:

 

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Filarem działania kancelarii jest kompleksowe doradztwo prawne i inwestycyjne dotyczące rynku nieruchomości w Polsce. Nasze usługi obejmują pomoc prawną przy transakcjach sprzedaży oraz nabycia nieruchomości. Nieruchomości są naszą pasją, dzięki czemu pracę łączymy z przyjemnością. Ponadto posiadamy na tym polu duże doświadczenie. Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w stałej obsłudze firm budowlanych oraz inwestycji developerskich. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni prawnicy są w stanie zaoferować Naszym Klientom pełną obsługę przy dokonywanych na nieruchomościach potencjalnych przedsięwzięciach gospodarczych oraz biznesowych. Oferujemy:

 • sporządzanie szczegółowej analizy prawnej nieruchomości oraz raportów due dilligence - obejmujących m.in. badanie ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, weryfikację istniejących obciążeń na nieruchomościach, analizę lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, analizę roszczeń reprywatyzacyjnych, a także wycenę nieruchomości oraz ocenę jej stanu technicznego
 • świadczymy pomoc prawną na rzecz osób prawnych wywłaszczonych po II wojnie światowej oraz spadkobierców takich osób w realizacji ich roszczeń zmierzających do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości lub uzyskania odszkodowania
 • czuwamy nad przebiegiem procesu inwestycyjnego, w tym m.in. zajmujemy się składaniem wniosków o wydanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, a także sporządzamy stosowne umowy, (sprzedaży, najmu, dzierżawy, zarządzania)
 • oferujemy analizę prawną umów przedwstępnych, finalnych oraz deweloperskich, również pod kątem istnienia klauzul niedozwolonych
 • oferujemy pomoc przy podziale geodezyjnym nieruchomości, zniesieniu współwłasności, przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawianiu i znoszeniu obciążeń na nieruchomościach, zarządzaniu nieruchomościami, urządzaniu ksiąg wieczystych, a także dochodzeniu roszczeń powstałych w związku ze zmianą planu miejscowego
 • prowadzimy obsługę prawną oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządców nieruchomości
 • oferujemy pomoc przy uzyskaniu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
 • zapewniamy kompleksowe doradztwo dotyczące nieruchomości obejmujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska
 • reprezentujemy Strony w sporach sądowych dotyczących nieruchomości (m.in. wydanie nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie służebności, zasiedzenie nieruchomości, bezumowne korzystanie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
 • oferujemy obsługę właścicieli kamienic– sądowe egzekwowanie należności czynszowych, sprawy eksmisyjne, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych
 • reprezentujemy Klientów przed sądami w sprawie odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

Startupy

Drugim filarem działalności kancelarii jest pomoc prawna dla startupów- od powstania pomysłu biznesowego do jego wdrożenia i komercjalizacji.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze projektów B+R, transakcji Venture Capitals, badania legalności wdrażania rozwiązań z branży nowych technologii (w szczególności blockchain, AI, IoT). Negocjujemy umowy inwestycyjne, umowy wspólników. Pomagamy od strony prawnej w pozyskiwaniu inwestorów dla startupów. Tworzymy regulaminy dla marketplace’ów, aplikacji mobilnych.

Nasza Kancelaria działa aktywnie od wielu lat na rynku polskich startupów, obsługując m.in. licznych Beneficjentów programów unijnych. Posiadamy długoletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami inkubowanymi w programach PARP-u (akceleratory, inkubatory) oraz programach MARR S.A.

Zdobyte doświadczenie na polu startupów oraz biznesowe podejście do każdej sprawy, w którą się angażujemy, umożliwia nam oferowanie szerokiego wachlarza usług- zarówno dla pomysłodawców (założycieli startupu), jak i dla podmiotów w fazie B+R, oraz działających startupów, które chcą pozyskać kolejne finansowanie.

Zamówienia publiczne

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w prawie zamówień publicznych zdobyte podczas obsługi zarówno Wykonawców jak i Zamawiających z terenu Polski południowej i centralnej.

W szczególności zapewniamy:

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pomoc w wyborze odpowiedniego trybu. Wsparcie komisji przetargowej (doradztwo prawne)
 • Sporządzanie dokumentacji przetargowej (SWZ, projekt umowy itp.). Korespondencja
  z Wykonawcami (pisma, zapytania, wezwania, odpowiedzi na pytania wykonawców)
 • Reprezentacja Wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko Zamawiającym z tytułu zapłaty za roboty budowlane (w tym roboty dodatkowe) i inne
 • Pisma i wnioski do Zamawiającego, zapytania do treści SWZ, odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty
 • Sporządzanie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny
 • Umowy konsorcjum, pełnomocnictwa konsorcjalne, opinie prawne, umowy
  z podwykonawcami
 • Reprezentacja Wykonawców w postępowaniach dotyczących nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowań przez Zamawiających

Prawo własności intelektualnej

Kolejną gałęzią prawa, w której specjalizuje się kancelaria jest prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku sztuki. Kancelaria oferuje, kompleksową obsługę prawną związaną z rynkiem dzieł sztuki. Nasza oferta skierowana jest zarówno do artystów, prywatnych kolekcjonerów, galerii, muzeów jak i domów aukcyjnych. Oferujemy:

 • sporządzanie, konsultowanie oraz opiniowanie dokumentów związanych z dziełami sztuki, takich jak regulaminy aukcyjne, regulaminy muzealne
 • opiniowanie oraz negocjowanie umów sprzedaży, najmu, użyczenia, zlecenia, przechowania oraz dotyczących zorganizowania wystawy
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu obrotu dziełami sztuki i prawa autorskiego
 • reprezentowanie uczestników rynku sztuki przed sądami wszystkich instancji: powszechnymi, administracyjnymi oraz w sprawach karnych jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego
 • współpracujemy z galeriami sztuki i domami aukcyjnymi przy organizacji aukcji dzieł sztuki
 • zabezpieczamy interesy właścicieli dzieł sztuki w razie wypożyczenia dzieła sztuki na potrzeby wystawy lub wykorzystania dzieła w scenografii filmowej

Ponadto zajmujemy się:

 • opiniowaniem oraz negocjowaniem umów, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych oraz umów zawieranych z wydawcami 
i producentami
 • ochroną i korzystaniem z baz danych
 • zapewniamy pomoc w dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych oraz osobistych
 • zapewniamy pomoc w dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich w Internecie

Prawo rynku elektronicznego

W związku z dynamicznym rozwojem rynku (e-commerce), Nasza Kancelaria oferuję obsługę prawną podmiotów działających na rynku elektronicznym, oraz podmiotów, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność w e-biznesie. W ramach kompleksowego doradztwa:

 • przygotowujemy i opiniujemy regulaminy świadczeń usług drogą elektroniczną (regulaminy sklepów i serwisów internetowych, polityki prywatności)
 • pomagamy wdrożyć działalność elektroniczną zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do świadczeń usług drogą elektroniczną oraz ochroną praw konsumentów
 • opracowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy o stworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych oraz stron www
 • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy na dostawy oprogramowania, sprzętu komputerowego
 • doradzamy w przedmiocie tworzenia i wykorzystywania elektronicznych baz danych
 • zapewniamy doradztwo prawne związane z tworzeniem, korzystaniem 
i udostępnianiem programów komputerowych oraz domen internetowych (rejestracja, transfer oraz ochron domen internetowych)
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy outsourcingu informatycznego
 • przygotowujemy umowy prawno autorskie dotyczących nowych technologii (IT)

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria zapewnia wszechstronną obsługę prawną przedsiębiorców, począwszy od doradztwa przy wyborze najbardziej korzystnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, przez zakładanie spółek, ich przekształcanie i łączenia, aż po likwidację działalności. Dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu prawa podatkowego proponowane przez nas rozwiązania charakteryzują się optymalizacją skutków finansowych.

 • zapewniamy bieżącą obsługę prawną w kwestiach korporacyjnych oraz handlowych
 • sporządzamy i opiniujemy umowy spółek
 • rejestrujemy spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
 • zapewniamy rejestrację zmian w spółkach (zmiany w składzie organów, zmiany 
w zakresie wspólników, zmiany umów i statutów)
 • sporządzamy akty wewnętrzne w spółkach prawa handlowego
 • opracowujemy dokumenty w związku z likwidacją lub rozwiązaniem spółek
 • zapewniamy formalno-prawną organizację Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników
 • tworzymy oddziały przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
 • pomagamy w przekształceniach (zmiany formy prawnej, fuzje i podziały spółek, zmiany własnościowe)
 • oferujemy obsługę prawną fundacji i stowarzyszeń

Prawo karne

Prawo karne jest nie tylko jedną z naszych głównych specjalizacji, ale przede wszystkim jest naszym hobby. Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianą problematyką prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego white collar crime oraz prawa karnego wykonawczego. Tematyka prawa karnego wykonawczego jest szczególnie bliska adw. Katarzynie Łakomiec, która od wielu lat jest związana z Zakładem Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie przygotowuje rozprawę doktorską.

W ramach świadczonych w zakresie prawa karnego usług zajmujemy się przede wszystkim reprezentacją Klientów w procesach karnych występując w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego, aż po postępowanie wykonawcze. Oferujemy m.in.:

 • pomoc prawną w postępowaniach przed Sądami, organami Policji, Prokuratury
 • pomoc prawną w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • sporządzamy dla naszych Klientów apelacje, kasacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach karnych
 • oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych, w szczególności przy przestępstwach: 

 • przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci)
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne, prowadzenie w stanie nietrzeźwości)
 • przeciwko wolności (groźba, stalking)
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie, przestępstwa z art. 198 kk - 204 kk)
 • przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uchylanie się od obowiązków alimentacyjnych, uprowadzenie małoletniego)
 • przeciwko wiarygodności dokumentów (podrabianie i przerabianie dokumentów)
 • przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo, paserstwo programów komputerowych)
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu (wyłudzenie środków od banku lub instytucji kredytowej, wyłudzenie odszkodowania, zmowa przetargowa, pranie brudnych pieniędzy)
 • określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie środków odurzających)
 • oferujemy pomoc w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • sporządzamy wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • sporządzamy wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • doradzamy jak skorzystać z dozoru elektronicznego
 • formułujemy wnioski dotyczące rozłożenia kary grzywny na raty
 • reprezentujemy Klientów na posiedzeniach przed sądami penitencjarnymi
 • informujemy kiedy można starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i jakie są tego konsekwencje

Kancelaria Adwokacka - Katarzyna Łakomiec